Nemèina ako cudzí jazyk

Dobré znalosti nemèiny sú nevyhnutným predpokladom úspe¹ného ¹túdia na nemeckej vysokej ¹kole.
U¾ viac ako 30 rokov organizujeme kurzy v nemèine, ako cudzom jazyku pre zahranièných uchádzaèov o ¹túdium.
Na¹e skúseností a kompetentnos» sú zárukou Vá¹ho úspechu.
Dôkazom vysokej úrovne odborných a pedagogických znalostí je licencia ako skú¹obné centrum pre skú¹ky z nemèiny, ako cudzieho jazyka a zaruèuje cielené a praxi blízke vyuèovanie.

Ako sú kurzy usporiadané?

Jazykový kurz je rozvrhnutý na dobu dvanástich mesiacov a delí sa na

  • Základný stupeò 1 (Grundstufe 1)
  • Základný stupeò 2 (Grundstufe 2)
  • Stredný stupeò (Mittelstufe)
  • Vy¹¹í stupeò (Oberstufe)

Kedy kurzy zaèínajú?

Ka¾dý stupeò kurzu zaèína na zaèiatku ¹tvr»roku, zahàòa 250 vyuèovacích hodín a trvá spravidla 3 mesiace. Ka¾dý stupeò je zakonèený skú¹kou, zlo¾enie ktorej Vás oprávòuje pokraèova» v kurze najbli¾¹ím vy¹¹ím stupòom. Výsledok postupovej skú¹ky sa dozviete za 2 – 3 dni. V nasledujúcom tý¾dni zaèína u¾ ïal¹í stupeò kurzu. Tým nestratíte èas a u¹etríte náklady.
Samozrejme mô¾ete so zodpovedajúcimi predbe¾nými znalos»ami zaèa» vo vy¹¹om stupni kurzu. Aby sme to mohli urèi», vykonáme s Vami ná¹ test na zaradenie (vzor).

Ako vyzerá skú¹ka z nemèiny, ako cudzieho jazyka?

Na skú¹ke TestDaF sa mô¾ete zúèastni», pokiaµ ste úèastníkom vy¹¹ieho stupòa. Tu ste systematicky pripravovaní na skú¹ku TestDaF.
Pri skú¹ke TestDaF sa testujú znalosti

  • Porozumenie èítanému textu
  • Porozumenie poèúvaného textu
  • Písomné vyjadrenie
  • Ústne vyjadrenie

aby sme získali diferencovaný profil jazykových schopností.
Spravidla musíte pre pripú¹»anie ku ¹túdiu dosiahnu» vo v¹etkých dielèích skú¹kach minimálne 4 z 5 mo¾ných bodov (= TDN 4). Preto¾e sa v¹ak predpoklady pre pripú¹»anie na ¹túdium na niektorých vysokých ¹kolách odli¹ujú, informujte sa zavèasu na predpoklady pre pripú¹»anie na ¹túdium na vysokej ¹kole, ktorú ste si vybrali. Aj pritom Vám samozrejme budeme nápomocní.

S akými nákladmi musím poèíta»?

Ka¾dý stupeò kurzu stojí EUR 930,00. Èiastku musíte zaplati» pred zaèiatkom; potom je Va¹e miesto v na¹ich jazykových kurzoch zaruèené.
Na byt a ¾ivotné náklady musíte poèíta» pribli¾ne s EUR 600,00 za mesiac. Pri hµadaní bytu Vám radi pomô¾eme.

Ako sa mô¾em prihlási» ?

Pokiaµ ste sa rozhodli pre miesta seminárov Paderborn alebo Drá¾ïany, vyplòte, prosím, prihlasovací formulár a za¹lite ho na príslu¹nú adresu. Súèasne, prosím, pouká¾te prihlasovací poplatok EUR 50,00. Obratom potom obdr¾íte povolenie na nav¹tevovanie jazykového kurzu a budeme Vám rezervova» miesto v na¹ich kurzoch.
(viï tie¾  Potrebujem vízum?)

Potrebujem vízum?

Úèastníci, ktorí prichádzajú z neèlenských krajín EU, potrebujú èasto pre úèas» na kurze nemeckého jazyka vízum. Prosíme, informujte sa vèas, èi pre cestu do Nemecka potrebujete vízum. Radi Vám poradíme. Ïal¹ie informácie obdr¾íte na nemeckom veµvyslanectve, alebo nemeckom konzuláte vo Va¹ej vlasti.
V niektorých prípadoch je okrem povolenia úèasti na jazykovom kurze nutný tie¾ doklad o zaplatení kurzových poplatkov. Èi sa Vás to týka, zistíte taktie¾ na nemeckom veµvyslanectve, alebo nemeckom konzuláte vo Va¹ej vlasti.
Akonáhle nám dojdú va¹e platby, obdr¾íte obratom povolenie na úèas» na kurze a potvrdenie o zaplatení poplatkov.

Èo sa stane s mojimi poplatkami za kurz, keï nedostanem vízum?

Samozrejme dostanete Va¹e poplatky za kurz spä», pokiaµ preuká¾ete, ¾e ste nedostali vízum. Za¹lite nám v takom prípade úradné odmietnutie nemeckého veµvyslanectva alebo konzulátu a my Vám vrátime Va¹e poplatky za kurz.

Èo musím urobi», keï prídem do Nemecka?

Èo najrýchlej¹ie sa s nami spojte.
Pokiaµ by ste potrebovali pomoc pri transfere z letiska alebo nádra¾ia do Vá¹ho bytu v Paderborne, informujte nás vèas pred Va¹im odjazdom, kedy prídete.
Po Va¹om príjazde do Paderbornu sa musíte prihlási» na registri obyvateµov a cudzineckom úrade. Pre prihlásenie k pobytu v registri obyvateµov potrebujete nájomnú zmluvu a Vá¹ cestovný pas, ktorý tie¾ musíte predlo¾i» pri registrácii na cudzineckom úrade. Obidva úrady sú v Paderborne pri mestskej správe, tak¾e kvôli tomu nemusíte podnika» ¾iadne dlhé pochôdzky. V Drá¾ïanoch sú tieto úrady v tzv. „Miestnych úradoch“ mestských èastí.
Okrem toho si spravidla musíte v niektorej banke podµa Vá¹ho výberu zriadi» úèet.
Pri v¹etkých týchto formalitách Vás mô¾u podpori» na¹i pracovníci/na¹e pracovníèky. Preto¾e máme pracovníkov/pracovníèky, ktorí/ktoré hovoria tie¾ po anglicky, èínsky, turecky, rusky, ¹panielsky, francúzsky alebo po poµsky, radi Vám pomô¾u, pokiaµ budete ma» »a¾kosti s dorozumievaním.
Ïalej spravidla budete potrebova» zdravotné poistenie. Pre osoby, ktoré pricestujú na základe víza, je doklad o zdravotnom poistení pre predå¾enie víza predpísaný.  Mô¾eme Vám ponúknu» cenovo výhodné poistenie, ktoré pokrýva v¹etky základné plnenia.