Limba germanã ca limbã strãinã

Cunoºtiinþe bune ale limbii germane sînt premizele stringent necesare pentru un studiu cu succes la o facultate germanã.
De mai bine de 30 ani efectuãm cursuri în limba germanã, ca limbã strãinã, pentru canditaþii la studiu din strãinãtate.
Competenþa ºi experienþa noastrã sînt bazele pentru succesul Dumneavoastrã.
Acordarea licenþei, ca centru de testare pentru examenul TestDaF, este o dovadã pentru competenþa înaltã în materie de specialitate ºi predare pe care o posedãm ºi care garanteazã o instruire orientatã direct spre practicã.

Cum sînt organizate cursurile?

Cursul de învãþarea limbii este prevãzut pe o perioadã de 12 luni ºi compune din

  • Treapta de bazã 1 (Grundstufe 1)
  • Treapta de bazã 2 (Grundstufe 2)
  • Treaptã mijlocie (Mittelstufe)
  • Treaptã superioarã (Oberstufe)

Cînd încep cursurile?

Fiecare treaptã a cursului începe la începutul unui trimestru, cuprinde 250 de ore de învãþãmînt ºi dureazã de regulã 3 luni. Fiecare trimestru se încheie cu un examen, luarea examenului vã permite continuarea cursului într-o treaptã superioarã. Rezultatele examenului intermediar le  veþi afla în decurs de 2 – 3 zile. În sãptãmîna urmãtoare începe cursul în treapta superioarã urmãtoare. Aºa nu pierdeþi timp ºi economisiþi cheltuieli.
În cazul cã posedaþi cunoºtiinþe preliminare puteþi bineînþeles sã începeþi cursurile într-o treaptã superioarã adecvatã cunoºtiinþelor Dumneavostrã preliminare.
Pentru a constata acest lucru vom efectua cu Dumneavoastrã un test de încadrare (exemplu).

Cum aratã examenul TestDaF?

La examenul TestDaF puteþi participa în cazul cã sînteþi cursant al treptei superioare a cursului. Aici sînteþi pregãtit direct pentru examenul TestDaF. În cadrul examenului TestDaF este  testatã iscusinþa la

  • Înþelegerea la citire
  • Înþelegerea la auz
  • Expresia în scris
  • Expresia oralã

pentru a obþine un profil diferenþiat asupra cunoºtinþelor limbii.

De regulã trebuie sã oþineþi, pentru a fi admis la studiu, în cadrul examenelor parþiale 4 din 5 puncte posibile (=TDN4). Deoarece condiþiile de admitere diferã de la o facultate la alta, vã rugãm sã vã interesaþi din timp de condiþiile de admitere a facultãþii pe care a-þi ales-o. ªi aici vã putem bineînþeles ajuta la nevoie.

La ce cheltuieli mã pot aºtepta?

Fiecare treaptã de curs costã 930,00, -€. Aceastã sumã trebuie achitatã în prealabil, numai în acest fel vã este garantat un loc în cursurile noastre de învãþarea limbii.
Pentru locuinþã ºi cheltuieli de fiecare zi trebuie sã socotiþi o cheltuialã lunarã de cca 600,00, - €.  Vã ajutãm bineînþeles la gãsirea unei locuinþe.

Cum pot sã mã registrez?

În cazul cã v-aþi  decis la unul din locurile de susþinere ale seminarelor, fie Paderborn, fie Dresden, completaþi formularul de registrare ºi trimiteþi formularul la adresa respectivã. Totodatã viraþi taxa de registrare în valoare de 50,00, - €. Veþi opþine cît mai repede posibil admiterea la cursul de învãþarea limbii ºi vã rezervãm un loc în unul din cursurile de învãþarea limbii.
(Vezi ºi Necesit o vizã?)

Necesit o vizã?

Participanþii, care nu provin din þãrile membre ale UE, trebuie de regulã sã posede o vizã pentru participarea la un curs de limbã germanã. Vã rugãm verificaþi din timp dacã necesitaþi o vizã de intrare în Germania. Vã informãm asupra acestui fapt cu plãcere. Informaþii suplimentare primiþi din partea ambasadei germane sau la un consulat german din patria Dumneavoastrã.
În unele cazuri este necesarã, pe lîngã admiterea la curs, dovada asupra plãtirii taxelor de curs. Dacã acest lucru este valabil ºi pentru Dumneavostrã, aflaþi de la ambasada sau un consulat german din patria Dumneavoastrã.
Dupã ce suma viratã a ajuns în posesia noastrã, ve-þi primi imediat admiterea la curs precum ºi o adeverinþã din care va rezulta plata taxelor.

Ce se întîmplã cu taxele de curs dacã nu primesc vizã?

Bineînþeles se vor restitui taxele de curs dacã puteþi dovedi cã nu a-þi obþinut viza. În acest caz vã rugãm trimiteþi adeverinþa de refuzarea vizei, emisã de ambasada germanã sau consulat german, în acst caz vã vom restitui taxele de curs.

Ce trebuie sã fac dupã ce am ajuns în Germania?

Rugãm s-ã ne contactaþi cît mai urgent.
În cazul cã necesitaþi ajutor la transferul de la aeroport sau din garã la locuinþa din Paderborn, vã rugãm sã ne informaþi din timp, înainte de începerea cãlãtoriei, asupra datei sosirii Dumneavoastrã.
Dupã sosirea la Paderborn trebuie sã vã prezentaþi ºi registraþi la oficiul de evidenþa populaþiei ºi la oficiul pentru strãini. Pentru registrarea la oficiul de evidenþa populaþiei necesitaþi un contract de închiriere ºi paºaportul Dumneavoastrã, ambele vor fi prezentate ºi la registrarea la oficiul pentru strãini. Ambele oficii pot fi gãsite în cadrul Administraþiei Oraºului Paderborn, deci pentru acest lucru nu trebuie sã parcurgeþi drumuri lungi. În Dresden aceste oficii se gãsesc în aºa numitele „Oficii locale” ale cartierelor oraºului.
În afara de toate acestea trebuie sã deschideþi un cont bancar la o bancã la alegerea Dumneavostrã.
La toate formalitãþile colaboratorii noºtrii vã pot ajuta. Deoarece colaboratorii noºtrii vorbesc limba englezã, chinezã, turcã, rusã, spaniolã, francezã sau polonezã, ei pot ajuta cu plãcere de a învinge handicapul în comunicare.
Totodatã necesitaþi o asigurare de sãnãtate. Pentru persoane care intrã în þarã cu o vizã, este obligatorie dovada posesiei unei asigurãri de sãnãtate pentru prelungirea duratei vizei. Noi vã putem oferi o asemenea asigurare foarte avantajoasã, care va acoperi toate solicitãrile de bazã.