Uþsienio kalba – vokieèiø

Geros vokieèiø kalbos þinios yra bûtina sàlyga norint sëkmingai studijuoti Vokietijos aukðtojoje mokykloje.
Jau daugiau kaip 30 metø rengiame uþsienio kalbos (vokieèiø) kursus norintiems pradëti studijas uþsienieèiams.
Mûsø patirtis ir kompetencija – Jûsø sëkmës garantas.
Testavimo centrui iðduota licencija organizuoti „TestDaF“ egzaminus liudija didelæ profesinæ ir dëstymo kompetencijà ir uþtikrina tiksliná bei praktiná mokymà.

Kokia kursø struktûra?

Kalbos kursø trukmë – dvylika mënesiø. Struktûra:

  • Pagrindinis lygis 1 (Grundstufe 1)
  • Pagrindinis lygis 2 (Grundstufe 2)
  • Vidurinysis lygis (Mittelstufe)
  • Aukðtesnysis lygis (Oberstufe)

Kada prasideda kursai?

Kiekvienas kursø lygis prasideda ketvirèio pradþioje, apima 250 akademiniø valandø ir paprastai trunka 3 mënesius. Kiekvieno lygio pabaigoje laikomas egzaminas. Iðlaikæ ðá egzaminà, galite tæsti kito lygio kursus. Tarpinio egzamino rezultatus suþinosite per 2-3 dienas. Jau kità savaitæ prasideda kitas aukðtesnis kurso lygis. Todël Jûs neprarasite laiko ir sutaupysite pinigø.
Þinoma, jeigu jau turite kalbos þiniø, galite pradëti nuo aukðtesnio kurso lygio. Siekdami nustatyti Jûsø þinias ir rekomenduoti lygá, duosime jums atlikti testà (pavyzdys).

Kaip vykdomas „TestDaF“ egzaminavimas?

„TestDaF“ egzaminà galite laikyti tuo atveju, jeigu lankëte aukðtesnájá lygá. Èia Jûs tikslingai pasiruoðite „TestDaF“ egzamino laikymui. „TestDaF“ egzamino metu tikrinami

  • skaitymo ir supratimo
  • klausymo ir supratimo
  • raðytinës raiðkos
  • þodinës raiðkos

sugebëjimai, siekiant diferencijuotai ávertinti kalbos mokëjimà.
Kad galëtumëte pradëti studijas, paprastai visuose tarpiniuose egzaminuose turite surinkti ne maþiau kaip 4 ið 5 galimø taðkø (= „TDN 4“). Kadangi kai kuriose aukðtosiose mokyklose sàlygos gauti leidimà studijuoti skiriasi, laiku pasiteiraukite apie ðias sàlygas toje aukðtojoje mokykloje, kurioje norëtumëte studijuoti. Þinoma, mes Jums mielai padësime.

Kiek turësiu iðleisti?

Kiekvienas kurso lygis kainuoja 930,00 euru. Ðià sumà privalote sumokëti iki kursø pradþios; tokiu atveju garantuojame Jums vietà mûsø kursuose.
Butui ir gyvenimui iðleisite apie 600,00 eurø per mënesá. Mielai padësime Jums susirasti butà.

Kaip uþsiregistruoti?

Jeigu apsisprendëte dël miesto, kur norëtumëte mokytis, Paderborne ar Drezdene, uþpildykite registracijos anketà ir iðsiøskite reikiamu adresu. Taip pat perveskite 50,00 eurø registracijos mokestá. Nedelsiant gausite leidimà lankyti kalbos kursus ir mes Jums rezervuosime vietà.
(þr. Ar privalau turëti vizà?)

Ar privalau turëti vizà?

Dalyviai, atvykstantys ne ið ES valstybiø, daþnai privalo turëti vizà, kad galëtø dalyvauti vokieèiø kalbos kursuose. Laiku pasiteiraukite, ar Jums reikia vizos, kad galëtumëte atvykti á Vokietijà. Mielai Jums patarsime. Iðsamesnæ informacijà gausite Vokietijos ambasadoje arba konsulate, esanèiuose Jûsø ðalyje.
Kai kuriais atvejais be leidimo lankyti kursus reikia turëti ir dokumentà, paliudijantá, kad susimokëjote uþ kursus. Ar Jums taikomas ðis reikalavimas, galite suþinoti Vokietijos ambasadoje arba konsulate, esanèiuose Jûsø ðalyje.
Gavæ Jûsø ámokà, nedelsdami atsiøsime leidimà lankyti kursus ir paþymà, kad sumokëjote mokestá.

Kas atsitiks su ámoka uþ kursus, jeigu negausiu vizos?

Þinoma, Jûs atgausite uþ kursus sumokëtus pinigus, jeigu galësite árodyti, kad negavote vizos. Tokiu atveju atsiøskite mums Vokietijos ambasados arba konsulato sprendimà neiðduoti vizos ir mes Jums gràþinsime mokestá uþ kursus.

Kà privalau padaryti atvykæs á Vokietijà?

Kiek ámanoma greièiau susisiekite su mumis.
Jeigu Jums reikës pagalbos nuvaþiuoti ið oro uosto arba stoties iki Jûsø buto Paderborno mieste, prieð iðvykdami praneðkite mums laiku, kada atvyksite.
Kai atvyksite á Paderbornà, privalote uþsiregistruoti gyventojø registravimo ir uþsienieèiø registravimo tarnybose. Registruojantis gyventojø registravimo tarnyboje, Jums reikës nuomos sutarties ir kelionës paso, kurá turësite pateikti ir registruodamiesi uþsienieèiá registracijos tarnyboje. Abi ðios tarnybos yra Paderborno miesto savivaldybëje, todël Jums nereikës toli vaikðèioti. Drezdene ðios tarnybos yra vadinamosiose miesto mikrorajonø „vietinëse ástaigose“.
Be to, paprastai kuriame nors banke turite atsidaryti sàskaità.
Mûsø darbuotojai(-os) padës Jums sutvarkyti visus formalumus. Mûsø darbuotojai(-os) moka anglø, kinø, turkø, rusø, ispanø, prancûzø arba lenkø kalbas, todël mielai jums padës, jeigu turësite susikalbëjimo sunkumø.
Be to, paprastai reikia sveikatos draudimo. Atvykæ asmenys, turintys vizas ir norintys jas pratæsti, privalo pateikti sveikatos draudimo dokumentà. Galime Jums pasiûlyti nebrangø draudimà, á kurá áeina visos pagrindinës iðmokos.