Vâcu valoda kâ sveðvaloda

Labas vâcu valodas zinâðanas ir obligâts priekðnosacîjums, lai ar panâkumiem varçtu studçt kâdâ no Vâcijas augstskolâm.
Ðie vâcu valodas kursi notiek jau vairâk kâ 30 gadus un to dalîbnieki ir ârvalstu jaunieði, kuri vçlas uzsâkt studijas Vâcijas augstskolâs.
Mûsu pieredze un kompetence ir Jûsu panâkumu pamats.
Testçðanas centra licences izdoðana TestDaF eksâmenam ir augstâs priekðmeta un mâcîbu kompetences  pierâdîjums un garantç mçrítiecîgu, un lîdz ar to praksei tuvu apmâcîbu.

Kâda ir kursu uzbûve?

Valodas kursi ir  divpadsmit mçneðu kursi un iedalâs sekojoðâs pakâpçs:

  • pamatpakâpe (Grundstufe 1)
  • pamatpakâpe (Grundstufe 2)
  • vidçjâ pakâpe (Mittelstufe)
  • augstâkâ pakâpe (Oberstufe)

Kad sâkas kursi?

Katra kursu pakâpe sâkas kvartâla sâkumâ, aptver 250 mâcîbu stundas un parasti ilgst  3 mçneðus. Katra pakâpe noslçdzas ar eksâmenu, kuru noliekot, Jums ir tiesîbas turpinât mâcîbas nâkoðajâ augstâkâ lîmeòa kursâ. Ieskaiðu rezultâtus Jums paziòos pçc  2 – 3  dienâm. Pçc nedçïas sâkas apmâcîbas nâkoðajâ kursa pakâpç. Tâ netiek zaudçts Jûsu laiks un izdevumi.
Ar atbilstoðâm priekðzinâðanâm Jûs, protams, varat uzsâkt mâcîbas kâdâ  augstâkâ kursa pakâpç. To noteikðanai mçs veiksim ar Jums ieskaites testu  (paraugs).

Kâ notiek TestDaF eksâmens?

Jums ir tiesîbas nolikt TestDaF eksâmenu, ja Jûs tiekat apmâcîts kursu  augstâkajâ pakâpç.  Ðajâ pakâpç Jûs mçrítiecîgi sagatavos TestDaF eksâmenam.
 TestDaF eksâmenâ tiks pârbaudîta

  • lasîðanas izpratnes
  • dzirdes izpratnes
  • rakstiskâs izteiksmes
  • mutiskâs izteiksmes

prasme diferencçtu valodas spçju profila iegûðanai.
Lai iegûtu atïauju studijâm, visos atseviðíajos eksâmenos parasti jâiegûst vismaz  4 no 5 iespçjamiem punktiem (= TDN 4). Tomçr eksâmenu kârtoðanas noteikumi daþâs augstskolâs var bût atðíirîgi. Tâdçï centieties savlaicîgi iegût nepiecieðamo informâciju, vadoties pçc Jûsu izvçlçtâs augstskolas uzòemðanas noteikumiem. Arî ðajâ jautâjumâ mçs, protams, varam sniegt palîdzîbu.

Ar kâdu naudas summu man jârçíinâs?

Par katru kursa pakâpi jâsamaksâ EUR 930,00. Ðo summu Jums jâsamaksâ pirms kursu sâkuma; tad Jums tiks garantçta vieta mûsu valodas kursos.
Mçnesî Jums jârçíinâs apm. ar EUR 600,00 izmaksâm par uzturu un dzîvokli. Mçs Jums labprât palîdzçsim dzîvokïa meklçjumos.

Kâ es varu pieteikties?

Ja par seminâru vietu Jûs izvçlçjâties Paderbornu vai Drçzdeni, tad izpildiet lûdzu pieteikuma anketu un nosûtiet to uz attiecîgo adresi. Vienlaicîgi pârskaitiet arî pieteikðanâs iemaksu  EUR 50,00 apmçrâ. Tad Jûs nekavçjoties saòemsiet atïauju par piedalîðanos valodas kursâ, un Jums tiks rezervçta vieta mûsu kursos.
(sk. arî  Vai man ir nepiecieðama vîza?)

Vai man ir nepiecieðama vîza?

Lai mâcîtos vâcu valodas kursâ, dalîbniekiem, kuri neierodas no ES valstîm, nepiecieðama vîza. Tâdçï savlaicîgi pârbaudiet, vai ieceïoðanai Vâcijâ Jums vîza ir nepiecieðama.  Mçs Jums labprât sniegsim konsultâciju. Papildinformâciju Jûs varat saòemt savas valsts Vâcijas vçstniecîbâ.
Daþos gadîjumos kopâ ar atïauju piedalîties valodas kursâ nepiecieðama arî pierâdîjuma iesniegðana par kursu naudas samaksu.
Par to, vai tas attiecas arî uz Jums, uzziniet lûdzu savas valsts Vâcijas vçstniecîbâ  vai Vâcijas konsulâtâ.

Kas notiks ar manâm kursa iemaksâm vîzas nesaòemðanas gadîjumâ?

Jûsu iemaksas par kursu tiks protams atmaksâtas atpakaï tai gadîjumâ, ja Jûs varçsiet pierâdît, ka vîza netika saòemta. Tâdâ gadîjumâ atsûtiet mums Vâcijas vçstniecîbas vai konsulâta noraidîjuma izziòu, un mçs atmaksâsim atpakaï  Jûsu kursa iemaksas.

Kas man jâdara pçc manas ieraðanâs Vâcijâ?

Pçc iespçjas âtrâk kontaktçjieties ar mums.
Ja Jums nepiecieðams transports no Paderbornas lidostas vai stacijas lîdz Jûsu dzîvoklim, tad pirms Jûsu izbraukðanas savlaicîgi paziòojiet mums par savu ieraðanos.
Pçc Jûsu ieraðanâs Paderbornâ Jums jâreìistrçjas Pasu nodaïâ (Einwohnermeldeamt)  un Ârvalstnieku lietu nodaïâ (Ausländerbehörde). Lai varçtu reìistrçties Pasu nodaïâ, Jums nepiecieðams Îres lîgums un Ârzemju pase, kuru Jums jâuzrâda, arî reìistrçjoties Ârvalstnieku lietu nodaïâ. Abas iestâdes atrodas Paderbornas pilsçtas pârvaldç, un ðî iemesla dçï Jums ðo formaliâðu kârtoðanai nav jâmçro liels ceïa gabals. Drçzdenç ðîs iestâdes atrodas pilsçtu rajonu tâ saucamajâs „vietçjâs iestâdçs“.
Bez tam kâdâ no bankâm Jums jâatver savs konts.
Ðo visu formalitâðu kârtoðanâ Jûs atbalstîs mûsu lîdzstrâdnieki/ces. Tâ kâ mûsu lîdzstrâdnieki/ces runâ arî angïu, íînieðu, turku, krievu, spâòu, franèu vai poïu valodâ, tad viòi Jums labprât palîdzçs sazinâðanâs problçmu gadîjumâ.
Bez tam parasti vçl ir nepiecieðama apdroðinâðana slimîbas gadîjumâ. Personâm, kuru ieceïoðanai nepiecieðama vîza, apdroðnâðana slimîbas gadîjumâ ir nepiecieðama kâ pierâdîjums vîzas pagarinâðanai. Mçs Jums varam piedâvât apdroðnâðanu par izdevîgu cenu, kura sedz visus pamatpakalpojumus.